مطالعه ناحیه ی گذار در هسته ها بزاساس مدل اندرکنش بوسونی در چارچوب نظزیه ی تغییزشکل کوانتومی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0