مطالعه اثر pH و غلظت بر احیا و رسوبدهی میکروبی اورانیوم توسط باکتری بیهوازی Shewanella sp RCRI7

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0