محاسبه ترازهای انرشی اکسیصن 61 در مدل خوشه ای با یک پتانسیل جایگسیده به روش NU

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0