محاسبه نیمه عمر واپاشی آلفایی با استفاده از نسخه های مختلف پتانسیل پیرامونی با بکارگیری روش ماتریس انتقال

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0