شبیهسازی براکیتراپی رگ کرونر با استنت پرتوزای Y90 و محاسبه دز جذب شده در اندامهای حیاتی نزدیک استنت

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0