برآورد دز رسیده به ناحیه تکثیر عدسی و تخمین احتمال القای آب مروارید در تصویربرداری تشخیصی با استفاده از شبیهسازی مونت کارلو

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0