طراحی و شبیه سازی مگنت های خم کننده درسیستم خط تسریق باریکه از سیکلوترونMeV41 به سیکلوترون قطاع مجسای MeV411 با استفاده از کد CST

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0