تعیین مقادیرS سلولی و کسر انرژی جذب شده برای چشمههای تک انرژی الکترون با استفاده از کد مونتکارلوی GEANT4

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0