سنتز نانوپودر دی اکسید اورانیوم-توریم به روش هیدروترمال فوق بحرانی به منظور تولید قرص سوخت هسته ای و مقایسه ی نتایج آن با روش سل ژل

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0