بررسی اثر تداخل طیفی عناصر کلسیم و تیتانیوم در تعیین غلظت اورانیوم سنگ معدن گچین در شرایط بهینه دستگاه طیفسنج نشر نوری پلاسمای جفت شده القایی )ICP-OES(

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0