بررسی تاثیرمشخصه ی یونی بر شذت پرتوهای ایکس کائون متوقف شذه در پلیمر آلی کاپتون(2(C22H10O5N

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0