شبیهسازی دوربین گامای پیکسلی دستگاه SPECT حیوانی به کمک کد GATE و مقایسه آن با نتایج تجربی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0