ارزیابی سیستم پایش نوترون داخل قلب راکتور 1000-VVER مدل 446-V: شبیه سازی با استفاده از کد MCNP و ارزیابی با مقادیر تجربی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0