پارامترسازی ارتفاع و محل سد کولنی در واکنشهای همجوشی شامل پرتابههای پروتون و هلیم از طریق مدل پتانسیل مجاورت

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0