محاسبه انرشی حالت پایه ایسوتوپ های کربن از طریق حل معادله نسبیتی دیراک با استفاده از پتانسیل وود- ساکسون

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0