نانو صفحات مغناطیسی اکسید گرافن نشاندار با گالیوم-68 :یک عامل جدید تصویربرداری PET

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0