گرمای واپاشی آلفازای ایسوتىپهای کىریم با A=233-251 به کمک روشهای تعمیم یافته بث ویسساکر

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0