بررسی تاثیر غلظت اورانیم، نسبت مولی یون کربنات به یون اورانیل، و زمان پیرسازی بر راندمان رسوبدهی آمونیوم اورانیل کربنات

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0