محاسبه طیف انرژی هسته ای با استفاده از مکانیک کوانتومی ابرتقارنی
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (268.45 K)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0