بررسی توابع برانگیختگی برهمکنش های 121,123,natSb(?,xn) و محاسبه بهره تولید دیفرانسیلی و انتگرالی گسیلنده پوزیترونی ید-124

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0