چگالی حالتهای مدل گاز فرمیونی پسرانده با استفاده از جمله زوجیت وابسته به دما: چگالی حالتهای Mo94

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0