مروری بر سد شکافت سه قله ای هسته های ابر سنگین اکتینید و کاربردهای آن در محاسبه سطح مقطع شکافت

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0