تعمیم مدل BCS با استفاده از پارامتر نظم نظریه تعمیم یافته گینزبرگ – لاندائو

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0