محاسبه نسبت یکنواختی دز جذبیدر محفظه پرتودهی گاماسل-222 با روش تحلیلی مبتنی بر بسط گشتاور چند قطبی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0