امکانسنجی تولید رادیوایزوتوپ مولیبدن 99 توسط پرتودهی نمونه مایع سولفات اورانیل و سولفات توریوم در راکتور تحقیقاتی MW 5 تهران به روش محاسبات کد MCNPX2.7.0

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0