مقایسه تأثیر ضخامت مبدل طلای بالک و نانو بر میزان انرژی جذب شده در داخل نانوسیمهای سوسوزن ZnO در قالب AAO با استفاده از کد MCNP

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0