اجرای اسکرم به کمک موتور محرک صفحه های کنترلی قلب ترکیبی راکتور تهران به عنوان پشتیبان عملیات سقوط صفحه ها تحت نیروی گرانشی زمین به کمک نرم افزار

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0