مدلسازی عددی جریان دوفازی در کانال داغ عمودی با استفاده از مدل شار رانشی به روش تصویر
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (432.87 K)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0