ارزیابی راکتیویتهی مازاد راکتور چشمه نوترون مینیاتوری)MNSR( اصفهان در شرایط حوادث فراتر از پایهی طراحی )BDBA( با روش مونت کارلو

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0