پیاده سازی الگوریتم پوشانهی تطبیقی جهت تشخیص بهینه موادچگال)ضخیم با عدد اتمی بالا( در تصویربرداری اشعهی ایکس دو انرژی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0