بررسی آشوبهای مد الکترون گیرافتاده در توکامک توسط مدل جنبشی-چرخشی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0 0