محاسبه سن فرمی نوترون های شکافت اورانیوم 235 در محیط آب-اورانیوم به روش مونت کارلو و مقایسه آن با مقادیر تجربی جهت ارزیابی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0