بررسی تاثیر سیستم ایمنی Core catcher در واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر)BNPP2( با استفاده از نتایج مدلسازی ذوب قلب و دادههای تجربی موجود

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0