ارزیابی محاسباتی گرمایش پلاسماهای گداخت با استفاده از امواج دامنه بلند در گستره-ی بسامد رادیویی در رژیم غیرخطی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (612.23 K)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0