شبیه سازی حادثه خروج ناگهانی میله کنترل در قلب راکتور NEACRP در حالت HFP و HZP توسط همبسته سازی کدهای PARCS و COBRA-EN

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0