استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی برای تمایز مواد پرتوزای با منشأ طبیعی از مواد پرتوزای غیرمجاز، توسط آشکارساز سوسوزن پلاستیک

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0