شبیه سازی مد خنک کاری نیروگاه اتمی بوشهر با استفاده از کد RELAP5 و بررسی عملکرد سیستم های برداشت حرارت پسماند

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0