الحاق معادلات دینامیک نوترون به ANSYS-CFX جهت مطالعه در گذره های توان با در نظر گرفتن مصرف سوخت
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (653.1 K)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0