الحاق معادلات دینامیک نوترون به ANSYS-CFX جهت مطالعه در گذره های توان با در نظر گرفتن مصرف سوخت

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0