اصلاح آب دوستی سطح پلیاستایرن با استفاده از جت پلاسمای در فشار اتمسفر با تخلیه سد دیالکتریک

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0