اصلاح آب دوستی سطح پلیاستایرن با استفاده از جت پلاسمای در فشار اتمسفر با تخلیه سد دیالکتریک
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (350.58 K)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0