مقایسه پارامترهای نوترونیک کدهای محاسباتی یک بعدی به روش المان محدود ، مربعات تعمیم یافته و مونت کارلو و صحت سنجی با حل تحلیلی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0