تحلیل ترموهیدرولیکِ مدار خنک کننده یک راکتور تحقیقاتی پیشرفته 20 مگاواتی با جریان خنک کننده بالارونده در قلب

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (514.84 K)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0