بررسی پارامترهای طراحی پروپ های جریان گردابی با هدف عیبیابی غلاف سوخت هستهای
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (439.77 K)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0