محاسبات دوبعدی و چندگروهی معادله پخش با استفاده از روش نودال بدون تکرار

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0