تعیین استراتژی بلند مدت مدیریت سوخت قلب راکتورهای تحقیقاتی با استفاده از بسته کد های محاسباتی MTR-PC

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
گروه پژوهشی راکتور، پژوهشکده راکتور و ایمنی هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
چکیده
کلیدواژه ها
0