محاسبه تغییرات شدت و بیناب انرژی نوترونهابه هنگام ورود از قلب راکتور به بازتاباننده و بالعکس به روش شبیه سازی و بکمک کد MCNP4C

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0