بررسی تجربی اثر قطر و گام وایر بر انتقال حرارت و افت فشار در مبدل حرارتی با لولههای وایر پیچ شده

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0