شبیه سازی حادثه شکست خط اصلی بخار نیروگاه بوشهر در سناریوهای مختلف با استفاده RELAP5/MOD3.2 از کد

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0