ارزیابی پدیده گردش طبیعی غیرهمسو در طی حادثه قطع کامل برق)SBO( نیروگاه MELCOR بوسیلهی کد PWR

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0