توسعه یک مدل ترمونوترونیک گذرا بر پایه روش های سینتیک نقطه ای و چند نقطه ای جهت شبیه سازی حادثه سقوط میله کنترل در راکتور بوشهر

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0