شبیه سازی و طراحی سیستم الکترود دزیمتر کامپوزیت پلیمری جهت یکنواختی میدان الکتریکی و کاهش نوفه سیگنال آشکارسازی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0